Finansiel Stabilitet

 

Finansiel Stabilitet er gemene banditter.

Forsøger med alle midler, at stjæle Finn Skyttes ejendom.

Finn Skytte har siden 1990 haft en sales leasback aftale/ leasingkontrakt

på vores projektejningsejendom på Grenåvej 528 - 8250 Egå,

med Roskilde bank.

 

Som bekendt gik Roskilde Bank konkurs i 2008.

Finansiel Stabilitet overtog boet, og vores leasingkontrakt.

Som er en finansiel leasingkontrakt/lån. Siden har det været et helvede.

 

Læs skrivelse til Direktør Henrik Bjerre Nielsen 26 dec. 2016.

 

Læs: Leasingkontrakt.

 

læs: hvad ejendommen var nedskrevet til i 2010 af Roskilde Bank.

 

 

Her er der flere spørgsmål til Tinglysningsretten i Hobro.

 

Hvordan kan Finiansiel Stabilitet købe ejendommen til sig selv i 2009. Og ligge med den i ndtil videre i snart 10 år. Er det ikke et afviklingsselskab. Og har ved flere lejligheder oplyst, at man vil ligge med den, til vi går konkurs.

N.B. Vi har haft leasingkontrakten i snart trtedive år. og den har aldrig været misligholdt.

Se skøde.

 

Finiansiel Stabilitet må iflg. deres egne vedtægtet ikke eje ejendommen.

Se vedtægter.

Vi har en tinglyst leasingkontrakt. Finansiel Stabilitet må ikke eje ejendommen.

Den kan kun videre sælges til et annerkendt pengeinstitut forsikringsselskab eller finianseringsselskab. "Som vil videreføre kontrakten, på samme vilkår der er i øjeblikket."

 

Vi har tinglyst købsret.

 

Hydro har tinglyst forkøbsret.

 

Læs: Skrivelse til Tinglysningsretten i Hobro.

Hvordan kan Tinglysningsretten overse disse byrder i 2009.

 

Læs: Tinglysningsrettes besynderlige svar.

Hvordan kan en dommer svare sådan i 2017, på vores advokats skrivelse.

Er Dommeren ikke selv istand til at se, at lyste rettigheder og byrder er overset.

 

Med dette svar, vil dommeren så fremtvinge at vi stævner tinglysningsretten, som vi på nuværende tidspunkt ikke økonomisk selv er istand til at løfte.

Istedet for at anerkende "fejlen" og rette den op.

 

ER DETTE IKKE MAGTMISBRUG AF VÆRSTE SKUFFE? !!!

 

Hele historien:

 

Finansiel Stabilitet forsøger at snyde sig til ”vores ejendom”

Ejendomsselskabet af 28/6 1988 A/S. Vi må kæmpe mod Finansiel Stabilitet, som direkte er skyld i, at vi i 2013 led et tab på kr. 6,2 mio. Ved at forhindre os i et salg af vore leasede ejendom.

 

Finansiel Stabilitet har siden de overtog Roskilde Bank, forsøgt på alle måder, at slippe ud af en finansiel leasingkontrakt, som Ejendomsselskabet af 28/6 1988 A/S lavede med Roskilde Bank tilbage i 1990.

 

Finansiel Stabilitet bruger alle måder, for at nå deres mål. - Finansiel Stabilitet har skambudt os, for selv at løbe med overskuddet. - Inviteret til et forlig, som de så selv løb fra igen. - Skambudt os endnu engang. - For nu til sidst, at føre psykisk krig omkring fortolkning af vores låne/leasingaftalen.

 

Finansiel Stabilitet forsøgte endda sidst på året i 2015, at platte vores bogholderi, så de kunne få os smidt ud af ejendommen via deres advokat. Men fortrød i sidste øjeblik.

 

Vi har flere gange anmodet Finansiel Stabilitet om, at må få den rigtige hovedstol til at beregne leasingydelserne ud fra. De leasingydelser vi betaler, er ikke korrekte. Se medsendte fil = faktura

 

Målet er ganske enkelt, at de ønsker, at overtage vores ejendom. For at videresælge den, på det frie marked. For derved at tilrane sig vores fortjeneste på vores projekt. Ejendommen har vi udviklet på siden 1984. Der forefindes en tankstation på ejendommen, og der ligger en tilladelse til en dagligvarebutik.

 

Det er den fortjeneste Finansiel Stabilitet forsøger at tilegne sig.

 

Ejendommen er købt i 1984. I 1988 blev en del af ejendommen udlejet til et tankanlæg med cafeteria. Få år efter lejede Hydro resten af ejendommen. 2010 blev butikkerne opsagt og tilbageleveret os.

 

Norsk Hydro fik i 1987 deres lejekontrakt Tillægstekst: Lejekontrakt med Norsk Hydro Olie A/S - forkøbs- og forlejeret.

 

Efterfølgende overtog Finansiel Stabilitet Roskilde Bank, og vores leasingkontrakt fulgte med. I 1990 indgik vi en uopsigelig finansiel leasingkontrakt/låneaftale, med Roskilde Bank/Danfinans. Og fik en tinglyst brugs – og køberet.

 

Tillægstekst: Leasing aftale om brugsret, køberet for ejd selsk af 28/6 1988 Aps

 

Vores låne/leasingkontrakt er uopsigelig og har følgende mekanisme. Enten fortsætter den finansielle leasingkontrakt i 10 år mere. Eller købes ejendommen tilbage til resthovedstolen.

 

En leasingkontrakt skal have en ophørsdag. Vores leasingkontrakt har ingen. Fordi - Kontrakten er uendelig.

 

Men vi valgte alligevel at tinglyse vores rettigheder. Hvis der evt. skulle komme ”nye ejere” Som ville tilegne sig vores ejendom.

 

I 2013, solgte vi ejendommen til kr. 18 mio. Men Finansiel Stabilitet, ville ikke respektere vores rettigheder. I stedet tilbød de os et provenu på kr. 2 mio., som derpå påførte os et tab på kr. 6,2 mio. På grund af vores dårlige økonomi, (Skat og momssag) og Finansiel Stabilitet opførsel. Blev vi nød tvunget til, at trække os ud af lokalplan samarbejdet med Aarhus Kommune. Samtidig opgive kampen imod Aarhus Kommune, om at få ret til, at bruge de samme indkørsler til en dagligvarebutik, som vi brugte til vores tankstation og cafeteria.

 

I 2014 blev vi på vegne af Finansiel Stabilitet, inviteret ind til en erhvervsmægler i Aarhus, som var blevet hyret til, at forlige os. Mægleren og jeg blev enige om, at et beløb på kr. 3 mio. ville være passende i kompensation for, at ophæve leasingkontrakten. Mægleren og jeg ventede på, at Finansiel Stabilitet skulle nedfælde aftalen på papir. Men i stedet kom der et afslag fra Finansiel Stabilitet, at man ville vente til 2020, da kontrakten alligevel ophørte iflg. dem.

 

Ved en skriftlig forespørgsel til Finansiel Stabilitet, om hvad de så ville betale. Blev vi endnu engang skambudt af Finansiel Stabilitet, som nu kun ville betale kr. 500.000.

 

På et møde januar i 2016 i København med Finansiel Stabilitet. Fik vi oplyst, at de hellere ville vente på, at vores selskab gik konkurs, end at lave et forlig os. Finansiel Stabilitet havde nemlig set vores dårlige regnskaber.

 

Bare ved almindelig læsning af kontrakten, kan man se følgende: Ved leasing periodens ophør, i henhold til § 2. stk. 1, er bruger berettiget til kontant, at købe den leasede ejendom til 100 % af Dan Finans samlede nedskrevne anskaffelses sum.

 

Ønsker bruger ikke at købe ejendommen ved leasingperiodens udløb, forlænges leasingperioden automatisk i en 10-årig periode mod betaling af en halvårlig leasingafgift.

 

Leasingperioden, dvs. i hele kontraktens løbetid, har bruger ret til at udnytte ejendommen, også ved at udstykke (men ikke frasælge) og/eller på bygge grunden med nye bygninger og andres faste anlæg med henblik på at opnå den bedst mulige økonomiske udnyttelse af brugsretten:

 

Med de tre ovenstående uddrag af kontrakten. Vil logikken og fortolkningen af leasing kontrakten være klart det enkle. Ar der ingen begrænsninger er og forlængelsen er uendelig. Ellers giver det ingen mening. Og §19 er en cementeringen, af den ovenstående fortolkning er korrekt. Og som klart oplyser i låne/ leasingkontrakten:

 

At denne leasingaftale er et udtryk for ren finansiel leasing, og parterne er derfor enige om, at leasingaftalen er indgået og udformet ud fra en række hensyn, der afviger fra de, der traditionelt tages i betragtning ved erhvervslejemål. Bruger er som følge af ovenstående, udtrykkeligt gjort opmærksom på, at denne leasingaftale tillægger ham mindre rettigheder og pålægger ham mere vidtgående forpligtigelser end lejelovens regler.

 

En almindelig leasingkontrakt skal have en slutdato, og en klar definering af restværdi af det leasede. Det har den låne/leasingkontrakt her ikke. Og helt normalt sælges den nedskrevne ejendom til restværdi til leasingtager. Bilhandlere, maskinsælgere, ejendomshandlere får normalt ikke det solgte tilbage ved leasingudløb.

 

Og i vores tilfælde har det hele tiden været meningen, at vi skulle udvikle ejendommen og sælge den, og betale den nedskrevne restgæld. Og Roskilde Bank sine afskrivninger på ejendommen. Det er jo også derfor kontrakten er udformet således som den er, og giver den mening.

 

Under forhandlingerne om leasingkontrakten med Dan Finans, blev vi tilbudt: at få kr. 20. mio. i lån for ejendommen, i stedet for de kr. 14,5 mio. som vi selv valgte størrelsen af. Roskilde bank skulle bruge afskrivninger.

 

Har Finansiel Stabilitet ikke misforstået og overspillet sin rolle, ved at gå ind i ejendomsspekulation. For som Peter Westphall udtaler: Ejendomsselskabet har jo dårlige regnskaber, derfor har Finansiel Stabilitet har tid til at vente. !!! og håber så underforstået på, at vi går konkurs på et eller andet tidspunkt. Ganske usmagelig udtalelse. Fra 2009 – og til det uendelige.

Vi har i næsten 30 år, betalt vores leasingkontrakt til tiden. Har aldrig fået en rykker.

Hvordan kan en Stats Bank/afviklingsselskab egentlig tillade sig, at udvise en så uanstændighed.

 

Vi har tilbudt Finansiel Stabilitet, at købe ejendommen for kr. 2. mio. Prisen er regnet ud efter den lejeindtægt, som Finansiel Stabilitet oppebærer i øjeblikket. Lejeindtægt er kr. 180.000 årligt x 10 = 1,8 mio. og så forhøje den til 2 mio. Og med en lejeindtægt på kr. 180.000 årligt er det en overpris på kr. 200.000. Det er den pris den er værd for Finansiel Stabilitet. I forhold til lejen.

 

 

Underlige ting der er sket i Finiansiel Stabilitet.

 

Hvorfor sælger boet fra Roskilde Bank ejendommen til et skraldespandsselskab, som ikke er en anerkendt pengeinstitut, forsikringsselskab eller pensionskasse.

Hvorfor fusionerer Finansiel Stabilitet så leasingkontrakten videre til sig selv med følgende formålsparagraf.

 

som ej heller er et anerkendt pengeinstitut.

_______________________________________________________________________________

Finansiel Stabilitet forhindrede os i at sælge ejendommen i 2013 for kr. 18 mio. Og derved påføre os et tab på ikke mindre end kr. 6.2 mio. Tabet er meget større når afskrivningerne medregnes.

 

Her forsøger Finansiel Stabilitet at bedrage sig for mellem 6-10 mio. kr. Ved mod bedre viden om vores købsret at snyde sig til vores ejendom. Det endelige beløb kendes ikke endnu.

 

Før Finansiel Stabilitet får regnet sig frem til den nedskrevne restværdi.

På trods af følgende kontraktindhold.

 

Finansiel Stabilitet inviterer til forligsforhandling.

 

Finansiel Stabilitet ønsker ikke at forlige sagen.

Peter Westphall - Er direkte uforskammet og skambyder Ejendomsselskabet, på de groveste. Han forsøger direkte, at udnytte selskabet dårlige økonomiske situation, som Finansiel Stabilitet sammen med SKAT havde bragt os i. En ejendom som der er en friværdi på mindst kr. 6-10 mio. Ville Peter Westphall stjæle for kr. 500.000.

 

 

Men, som tidligere nævnt kunne jeg tilbyde dig kr. 500.000 for afslutning af leasingkontrakten (under forudsætning af godkendelse fra min ledelse).

 

Peter Westphall fortsætter med sin hånen af Ejendomsselskabet, ved i januar 2016 på et møde oplyser at Finansiel Stabilitet har tid til, at vente på at Ejendomsselskabet går konkurs. Med det dårlige regnskab det havde.

 

Vi havde brug for at få rolige og afklarede forhold med Finansiel Stabilitet om fremtiden, derfor anmoder vi om at få et møde, og skriver til Peter Westphall:

 

Mødet skal have sit udgangspunkt i selskabets fremadrettet drift samt behov for finansielt

Partnerskab fra jer.

I denne forbindelse ønskes en langsigtet planlægning med baggrund i virksomhedens

Aktivitetsudvidelse.

 

Peter Westphall svarer følgende:

 

Ovenstående er pure opspind og er direkte usandt. Og passer ikke med leasingkontrakten. Og det er endnu engang et forsøg på at stjæle vores ejendom eller køre os død økonomisk. Det hænger ikke sammen med vores tinglyste køberet hvor prisen er fastlagt til bogførte anskaffelsespris iflg. Restværdiskema.

Ejendomsselskabet forsøger efterfølgende at få Finansiel Stabilitet til, at fremsende opgørelse på vores restværdi. Hvilket man fuldstændig overhører i Finansiel Stabilitet, Men fortsætter i samme skuffe med skrivelser med opdigtede og ukorrekte citeringer fra leasingkontrakten. Og fortsætter forsøget på at stjæle vores ejendom.

 

På grund af den aggressive hetz mod Ejendomsselskabet, har det alene siden 2013, påført os mindst kr. 400.000 årligt i udlejnings tab. Med den svigagtige og uberettigede usikkerhed, som Finansiel har påført ejendomsselskabet.

Tab kr. 1.2 mio.

 

Hvordan kan Finansiel Stabilitet finde på, at opføre sig værre end de banker, som de er sat i verden til , at skulle rydde op efter ??

 

Vores udregning til nuværende restværdi er ca. 7 mio. pr 1 jan. 2017.

 

 

 

 

 

 

LÆS HER ANDRE SAGER MED FINIANSIEL STABILITET:

Statens selskab vil bruge politi-beviser i banksag

 

AF: /RITZAU/

Publiceret 04. september 2017 kl. 15:44

1/1

 

I Vestre Landsret har man mandag taget hul på den historisk store retssag om tab i Ebh Bank. Først var der aftalt 102 retsmøder, men nu er der lagt 10 dage oveni.

0 kommentarersend til en venSendPrintTwitterFacebook

Det er ulovligt, mener advokat for eks-direktør i Ebh Bank om genbrug af politirapporter i erstatningssag.

Bagmandspolitiet har udleveret en stribe afhøringsrapporter fra en straffesag til et statsligt selskab, som nu vil benytte dem i den store civile erstatningssag om tab i Ebh Bank.

 

Det er kommet frem mandag i Vestre Landsret under det første retsmøde i Finansiel Stabilitets sag mod direktionen, bestyrelsen og den eksterne revision i Ebh Bank, der krakkede i 2008. Kravet er betaling af 718 millioner kroner.

 

Men advokaten for den tidligere Ebh-direktør Finn Strier Poulsen mener, at det er ulovligt, hvis politiets rapporter genbruges i en helt anden sammenhæng.

 

- Hvordan er man kommet i besiddelse af dette materiale, og med hvilken ret vil man fremlægge det, spørger advokat Arvid Andersen.

 

- Det er sket ved en aktindsigtsbegæring, svarer advokat Boris Frederiksen, der fører ordet for Finansiel Stabilitet.

 

- Hvis jeg havde gjort det, ville jeg have haft et stort problem i forhold til SØIK, replicerer Arvid Andersen. SØIK står for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, som er Bagmandspolitiets officielle navn.

 

Advokat Andersen er i øvrigt også forsvarer i netop den verserende straffesag, som afhøringsrapporterne stammer fra.

 

Reglerne i retsplejeloven siger, at han som forsvarer ikke må overgive rapporter til andre. Og hans klient må kun læse og ikke få dem udleveret, understreger han.

 

En anden advokat protesterer også over, at politiets materiale er dukket op i en såkaldt tillægsekstrakt i den civile erstatningssag.

 

- Jeg blev kontaktet af min klient i fredags. Og han udtrykte stor forundring over de 10 afhøringsrapporter. Jeg henstiller til, at materialet trækkes tilbage, siger advokat Tyge Trier.

 

Striden om brugen af politiets materiale løses dog ikke på stedet.

 

- Det må advokaterne lige se på, bemærker retsformand Torben Geneser. Og det lover Boris Frederiksen at gøre.

 

tilbage